Fundació

La Fundació Escola Mowgli és una entitat sense ànim de lucre que es va constituir el 1984 per a gestionar l'escola. Està degudament inscrita al registre de fundacions de la Generalitat i donat que no té ànim de lucre, tots els recursos que es puguin generar es reinverteixen a l'escola. Actualment la seva presidenta és la Carlota Mensa.

Vídeo Presentació

 

Objectius de la Fundació Escola Mowgli:

 • Assegurar la viabilitat i continuïtat de l'escola, en tots els àmbits: econòmic, d'instal·lacions, docència, etc.
 • Supervisió del funcionament de l'escola per assegurar que es van assolint els objectius formatius dels infants, tant des de l'àmbit acadèmic com en la contribució que es fa des de l'escola a formar-los com a persones.
 • Presència al Consell Escolar.
 • Vetllar pel compliment dels valors i trets d'identitat de l'escola.
 • Contribuir a millorar l'escola.

La Fundació delega la direcció i gestió de l'Escola principalment en dues persones:

 • Carles Casanova: director de l'Escola
 • Jordi Rojas: administració i gerència

Patronat

El patronat és el màxim òrgan de govern i representació de la Fundació. Està format per una forquilla de 15 a 18 patrons, la majoria dels quals són pares d'alumnes o d'ex-alumnes. D'aquests 15-18, un terç està integrat exclusivament per membres de l'AFA.
Tot el treball que realitzen els patrons és totalment voluntari i no perceben cap tipus de remuneració. Les reunions de la Fundació es fan aproximadament cada quatre mesos.

Entitats vinculades:

 • Fundació Pere Puig Quintana: titular de l'edifici (el cedeix gratuïtament al centre).
 • Escola Anoia: 33% junt amb Ateneu i Jesús Maria.

Part dels patrons s'organitzen en comissions de treball (algunes pendents de posar en marxa):

 • Comissió de comunicació: revisió de valors, inici treball d'un pla de comunicació, renovació del logotip i imatge corporativa, actualització de la web, etc.
 • Comissió d'instal·lacions i manteniment: control i millora del correcte estat de les instal·lacions.
 • Comissió de finances i comptabilitat: elaboració pressupost i revisió dels comptes trimestrals i anuals.
 • Comissió de personal: entrevistes a personal entrant i sortint, i entrevistes amb pares que decideixen canviar d'escola.
 • Comissió educativa: seguiment i participació en les activitats educatives i aspectes pedagògics de manera coordinada amb direcció i claustre.
 • Comissió social: organitzar activitats per ajudar a famílies amb dificultats econòmiques, acompanyament a nivell social...

Patrons actuals:

Presidenta: Carlota Mensa i Valls

Vicepresident: David Camps i Tort

Secretari: Ramon Costa i Pujol

Patrons:

 • Ramon Puig i Vidal
 • Josep Juvé i Fontnoba
 • Laura Cordón i Martínez
 • Abel Ruiz i Prat
 • Eva Ripoll i Rius
 • Carla Carner i Gregori
 • Laura Cuadros i Gallego
 • Gemma Oller i Lopez
 • Cristina Miranda i Rey
 • Joan Pujol i Giralt
 • Anna Marsal i Riera
 • Quim Garreta i Escuder
 • Pau Sabaté i Marqués
 • Miquel Zenon i Martí
 • Abel Morros i Torrents

 

Estats Financers de la Fundació Escola Mowgli:

                                     curs 15-16,   curs 16-17,   curs 17-18,   curs 18-19curs 19-20, curs 20-21, curs 21-22