Projecte educatiu de centre

El PEC (Projecte Educatiu de Centre) de la Fundació Escola Mowgli és el document que sintetitza la nostra proposta d'actuació a l'escola, recollint els principals trets d'identitat, els objectius que pretenem aconseguir i l'estructura organitzativa que tenim, amb la finalitat d'acompanyar les famílies en l'educació dels seus fills i filles.

El PEC és un document obert i viu en el que volem reflectir les bases d'un nou model pedagògic que s'adapta a les necessitats i característiques de la societat del segle XXI.

Tal i com recull la LEC (Llei d'Educació de Catalunya 12/2009) el Projecte Educatiu de Centre és aprovat per la titularitat–la Fundació Escola Mowgli- després d'haver escoltat el Consell Escolar. Per la singularitat del nostre centre, és el claustre de mestres i l'equip directiu qui elabora la proposta de PEC.