Metodologia

Com aprenem?

El treball per projectes és una opció metodològica que pretén fomentar entre els alumnes un tipus diferent d'aprenentatge, centrat en les seves pròpies motivacions, on els propis alumnes es qüestionen un tema d'estudi, fan una cerca d'informació (llibres, revistes, enciclopèdies, internet...), reelaboren aquesta informació i la sistematitzen. 

Durant l'Etapa Infantil, en la major part dels casos, el tema del projecte el trien els mateixos alumnes. Un cop triat, es plantegen què saben sobre aquell tema i què voldrien saber/fer. A partir d'aquí, cerquen informació fins poder arribar a respondre els seus interrogants.

A l'Etapa Primària són els mestres els que proposen una motivació inicial sobre un tema al grup d'alumnes o es planteja un projecte nou a partir d'alguna inquietud que sorgeixi a l'aula. Llavors, es van plantejant dubtes/interrogants sobre aquells situació o problema en petit grup.

Resoldre els problemes que es van generant al llarg del desplegament del projecte convida a endinsar-se en el contingut de les diferents àrees curriculars.

L'objectiu o finalitat del treball per projectes és que l'estudiant aprengui a buscar, analitzar i utilitzar la informació per tal de donar resposta als interrogants que se li plantegen a un tema d'estudi proposat o bé triat a partir dels seus interessos.

El/la mestre/a guia i orienta el procés, creant situacions que estimulin la curiositat i la iniciativa dels alumnes.

Els espais són una estratègia metodològica que possibilita atendre de manera individualitzada els diferents processos d'aprenentatge dels i les alumnes amb la intenció d'adequar-se a les necessitats, interessos, ritmes i expectatives durant el seu procés de desenvolupament personal i social.

L'Escola Mowgli utilitzem els espais a tota l’etapa d’Educació Infantil.

Els territoris són la continuïtat dels espais a Educació Infantil. En aquest cas, no hi ha diferents propostes per treballar un aspecte concret, com ara les lletres, els números o el joc simbòlic, d'entre altres, sinó un repte a aconseguir a través d'uns recursos i elements específics. És una metodologia de grups reduïts que ens permet treballar aspectes competencials que creiem importants dins l'etapa de Primària.

Els alumnes descobriran diferents Territoris al llarg de tota l'etapa repartits per Cicles: robòtica, expressió oral i corporal, hort, experimentació i laboratori (Science), expressió artística, obrador, cuina, dibuix tècnic, mitjans de comunicació, geometria al carrer, etc.

Considerem que una llengua no s'aprèn primer i s'usa després, sinó que aprenem una llengua quan la utilitzem per a fer activitats interessants amb els altres. Així doncs, les classes són íntegrament en anglès (llengua de comunicació). L'objectiu principal a l'aula és el de crear situacions en què l'alumne tingui la necessitat de comunicar-se en anglès. Aquest mètode es comença a Esquirols (P4).

Fem que usin la llengua des del primer dia amb activitats molt ben preparades i orientades a aquesta finalitat: fer-los competents en una llengua que tot just acaben de començar.

Per aconseguir tot això, a l'escola disposem del següent material:

Ready for a story? (Educació infantil i Cicle inicial de primària): són un seguit de contes escenificats que representen situacions properes als alumnes i que provoquen la necessitat d'expressar-se i interactuar contínuament.

Story projects (Cicle mitjà): són històries que passen a una colla de nens i nenes de la mateixa edat que els nostres alumnes i tenen un seguit de problemes que els ajudarem a resoldre.

Explorer projects (Cicle superior): són projectes que tenen una finalitat concreta, com pot ser obrir un restaurant, fer un programa de TV, preparar una exposició o publicar una revista.

El programa d'educació musical “Ara farem música” (Llar d'Infants) és un programa destinat a ajudar i a afavorir el desenvolupament dels nens més petits a través de la música. Aquest programa educa no tan sols en l'àmbit de l'educació musical sinó també que ajuda a desenvolupar les capacitats integrals que l'infant té com a ésser humà. 

Així doncs, treballem per desenvolupar les capacitats cognitives o de caràcter, com són la memòria, la concentració, l'atenció, la imaginació, l'observació, la comparació, la lògica i la creació; les capacitats motrius pel que fa a l'adquisició del control postural i el desplaçament del propi cos, tant globalment com per parts; la capacitat d'interrelació social o sociabilitat, establint els valors de respecte, estimació, tolerància i solidaritat amb els altres; la capacitat d'autonomia personal, com són els hàbits i el coneixement de si mateix, i la pròpia personalitat.

El treball cooperatiu és una metodologia d'ensenyament que es centra en l'organització de la classe en petits grups on els alumnes treballen conjuntament de forma coordinada per tal de resoldre les tasques acadèmiques i aprofundir en el seu aprenentatge. Es tracta d'una forma d'organitzar l'aula i les tasques que s'hi realitzen de manera que els objectius dels components de cada grup estan estretament vinculats, cadascun d'ells només pot assolir els seus objectius si la resta aconsegueix assolir els seus.

Aquesta metodologia es desenvolupa en els diferents cursos de l'escola en format tallers o racons.

Des de l'escola apliquem un conjunt d'activitats per enfortir la capacitat reflexiva; parlarem de sentiments, de valors i d'emocions.

A l'escola volem garantir el benestar emocional de l'alumne a través de sessions amb el grup i trobades individualitzades amb els respectius tutors/es. Es tracta d'un projecte que concreta el desig general d'ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels alumnes, fent-los conscients dels seus punts forts i donant-los recursos per millorar el que els costi, tan a nivell personal com escolar.

Des del seu inici l'Escola Mowgli ha inclòs les sortides i excursions com a un pilar fonamental del procés d'aprenentatge. Reconeixem la importància d'aprendre tocant, vivint i sentint.

Les sortides formen part de la programació habitual de tots els cursos. Totes les sortides tenen un objectiu pedagògic i van estretament relacionades amb les activitats que s'estan treballant, especialment a coneixement del medi.

Cada dos anys l'escola realitza un intercanvi d'alumnes d'una nit amb l'escola Casa Nostra de Banyoles. Hi participen els Mowglis i els Akeles.

Les colònies, amb un caràcter principalment lúdic i de convivència es comencen a Pinotxos (una nit a fora) i es continuen a Cicle Inicial (2 nits). A partir de 3r de primària i fins a 6è es fan Camps d'Aprenentatges d'una setmana sencera.

El lloc web http://escolamowgli.cat utilitza cookies pròpies i de tercers pel correcte funcionament de la pàgina web.
Vostè pot permetre el seu ús o canviar la seva configuració des del seu navegador sempre que ho desitgi.
Aquesta web no genera perfils. Trobarà més informació a la nostra política de cookies