Dijous, 22 Octubre 2015 11:47

Projectes Pedagògics

PROJECTES D'ESCOLA

• Treball per projectes:

El treball per projectes és una opció metodològica que pretén fomentar entre els alumnes un tipus diferent d'aprenentatge, centrat en les seves pròpies motivacions, on els propis alumnes es qüestionen un tema d'estudi, fan una cerca d'informació (llibres, revistes, enciclopèdies, internet...), reelaboren aquesta informació i la sistematitzen.

Durant l’Etapa Infantil, en la major part dels casos, el tema del projecte el trien els mateixos alumnes. Un cop triat, es plantegen què saben sobre aquell tema i què voldrien saber/fer. A partir d’aquí,  cerquen informació fins poder arribar a respondre els seus interrogants.

A l’Etapa Primària són els mestres els que proposen una motivació inicial sobre un tema al grup d’alumnes. A partir d’aquí es van plantejant dubtes/interrogants sobre aquells situació o problema en petit grup.

Resoldre els problemes que es van generant al llarg del desplegament del projecte convida a endinsar-se en el contingut de les diferents àrees curriculars.

L’objectiu o finalitat del treball per projectes és que l'estudiant aprengui a buscar, analitzar i utilitzar la informació per tal de donar resposta als interrogants que se li plantegen a un tema d’estudi proposat o bé triat a partir dels seus interessos.

El/la mestre/a guia i orienta el procés, creant situacions que estimulin la curiositat i la iniciativa dels alumnes.

• Sant Jordi: eix transversal del curs

Tradicionalment l’Escola Mowgli ha desenvolupat un treball interdisciplinar relacionat amb el projecte de Sant Jordi. Aquest projecte té com a punt culminant la Festa que se celebra el diumenge més proper a Sant Jordi i es conviden totes les famílies de l’escola a participar-hi. En aquesta Festa es mostra el treball realitzat entorn al tema i hi ha anys que són exposicions, d’altres actuacions musicals o teatrals, d’altres més participatives...

Paral·lelament, el dia de la Festa també s’obsequia a les famílies amb la Revista Terrabastall, la publicació anual de l’Escola Mowgli. En aquesta es plasma en paper el treball interdisciplinar realitzat per tots els alumnes.

Des delmcurs 2012/13 el projecte el centralitzem en una setmana: “LA SETMANA DE...”. El curs 12/13 va ser la Setmana de la Llengua Catalana ; el curs 2013-14 va ser la Setmana de la Cuina; el curs 2014-15 va ser la Setmana de la Por. I per aquest curs, tenim preparades les OlimpiaMowgli, tot un treball interdisciplinar al voltant dels Jocs Olímpics –coincidint que el 2016 se celebraran els Jocs Olímpics a Rio de Janeiro (Brasil).

Durant la setmana els horaris ordinaris s’aparten i es prepara un horari especial. Dilluns a primera hora hi ha la presentació de la setmana i la resta de matins es fa el “Corremestres”, on cada mestre/a s’especialitza en un tema i el posa en pràctica en els diferents cursos. Les tardes són per activitats especials i on els cursos o cicle es barregen.

Treball per racons fins al cicle inicial

Els racons són una estratègia metodològica que possibilita atendre de manera individualitzada els diferents processos d’aprenentatge dels i les alumnes amb la intenció d’adequar-se a les necessitats, interessos, ritmes i expectatives durant el seu procés de desenvolupament personal i social.

L’Escola Mowgli utilitzem els racons des de la Llar d’Infants fins a Cicle Inicial, però és en els tres cursos del 2n Cicle d’Educació Infantil quan els racons acaparen tot el protagonisme. En aquests cursos els racons es desenvolupen cada dia i s’organitzen en diferents àmbits: llengua, matemàtica, joc, artística i grafisme.

• Mètode Artigal: anglès

Considerem que una llengua no s'aprèn primer i s'usa després, sinó que aprenem una llengua quan la utilitzem per a fer activitats interessants amb els altres. Així doncs, les classes són íntegrament en anglès (llengua de comunicació). L'objectiu principal a l'aula és el de crear situacions en què l'alumne tingui la necessitat de comunicar-se en anglès. Aquest mètode es comença a Esquirols (P4).

Fem que usin la llengua des del primer dia amb activitats molt ben preparades i orientades a aquesta finalitat: fer-los competents en una llengua que tot just acaben de començar.

Per aconseguir tot això, a l'escola disposem del següent material:

Ready for a story? (Educació infantil i Cicle inicial de primària): són un seguit de contes escenificats que representen situacions properes als alumnes i que provoquen la necessitat d'expressar-se i interactuar contínuament.

Story projects (Cicle mitjà): són històries que passen a una colla de nens i nenes de la mateixa edat que els nostres alumnes i tenen un seguit de problemes que els ajudarem a resoldre.

Explorer projects (Cicle superior): són projectes que tenen una finalitat concreta, com pot ser obrir un restaurant, fer un programa de TV, preparar una exposició o publicar una revista.

• Ara farem música a la Llar d'Infants

El programa d’educació musical “Ara farem música” és un programa destinat a ajudar i a afavorir el desenvolupament dels nens més petits a través de la música. Aquest programa educa no tan sols en l’àmbit de l’educació musical sinó també que ajuda a desenvolupar les capacitats integrals que l’infant té com a ésser humà. 

Així doncs, treballem per desenvolupar les capacitats cognitives o de caràcter, com són la memòria, la concentració, l’atenció, la imaginació, l’observació, la comparació, la lògica i la creació; les capacitats motrius pel que fa a l’adquisició del control postural i el desplaçament del propi cos, tant globalment com per parts; la capacitat d’interrelació social o sociabilitat, establint els valors de respecte, estimació, tolerància i solidaritat amb els altres; la capacitat d’autonomia personal, com són els hàbits i el coneixement de si mateix, i la pròpia personalitat.

• Treball Cooperatiu:

El treball cooperatiu és una metodologia d’ensenyament que es centra en l'organització de la classe en petits grups on els alumnes treballen conjuntament de forma coordinada per tal de resoldre les tasques acadèmiques i aprofundir en el seu aprenentatge. Es tracta d'una forma d'organitzar l'aula i les tasques que s'hi realitzen de manera que els objectius dels components de cada grup estan estretament vinculats, cadascun d'ells només pot assolir els seus objectius si la resta aconsegueix assolir els seus.

Aquesta metodologia es desenvolupa en els diferents cursos de l’escola, especialment en els cursos superiors.

• Filosofia:

L’Escola Mowgli apliquem les línies traçades pel projecte FILOSOFIA 3/18. Aquest és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental.

Des de l’escola apliquem un conjunt d’activitats per enfortir la capacitat reflexiva; parlarem de sentiments, de valors i d’emocions.

Es tracta d'un projecte que concreta el desig general d'ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels alumnes.

• Sortides i camps d'aprenentatge:

Des del seu inici l’Escola Mowgli ha inclòs les sortides i excursions com a un pilar fonamental del procés d’aprenentatge. Reconeixem la importància d’aprendre tocant, vivint i sentint.

Les sortides formen part de la programació habitual de tots els cursos. Totes les sortides tenen un objectiu pedagògic i van estretament relacionades amb les activitats que s’estan treballant, especialment a coneixement del medi.

Cada dos anys l’escola realitza un intercanvi d’alumnes d’una nit amb l’escola Casa Nostra de Banyoles. Hi participen els Mowglis i els Akeles.

Les colònies, amb un caràcter principalment lúdic i de convivència es comencen a Pinotxos (una nit a fora) i es continuen a Cicle Inicial (2 nits). A partir de 3r de primària i fins a 6è es fan Camps d’Aprenentatges d’una setmana sencera.

 

PROJECTES PEDAGÒGICS DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT EN ELS QUALS PARTICIPA EL CENTRE

 • Pla educatiu d'entorn

Els Plans educatius d'entorn són una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat.

Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S'adrecen a tot l'alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.

En el Pla educatiu d'entorn en el que hi participa l'Escola Mowgli des de fa més de 10 anys també en formen part els següents centres educatius: Escola Gabriel Castellà, Institut Joan Mercader i la Llar d'Infants de la Ginesta; el Patronat Municipal d'Esports, l'Ajuntament d'Igualada i el Patronat Garcia Fossas també són entitats involucrades en el pla.
Dins del pla d'entorn es planifiquen trobades, xerrades i activitats per aproximar els diferents centres amb els recursos del territori.
Més informació: http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_presentacio

• Erasums+ (antic Projecte Comenius)

El Projecte Erasmus+ és un dels programes d'acció de la Unió Europea per a la cooperació en l'àmbit d'ensenyament. Té com a objectius:
- Desenvolupar la dimensió europea en matèria d'ensenyament a tots els nivells.
- Promoure una millora quantitativa i qualitativa del coneixement de les llengües i de la cultura de la Unió Europea i fomentar la dimensió intercultural de l'ensenyament.
- Promoure la cooperació entre centres escolars.
- Encoratjar les relacions entre alumnes i la mobilitat entre professors de la Unió Europea.

L'Escola Mowgli ha participat diverses vegades en els darrers anys del Projecte Comenius –actualment Erasmus+-.
La nostra escola –exercint la tasca de centre coordinador- el juliol de 2015 va presentar un interessant projecte anomenat "Readiny meeting point", juntament amb 6 escoles de diferents països, per intentar endegar un nou projecte col•laboratiu. Aquest va ser denegat per manca de pressupost per part del Ministeri d'Eduació.

PROJECTES PEDAGÒGICS INTEGRATS

• Pla d'impuls a la lectura:

El Departament d'Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
Per assolir aquest objectiu estratègic el Departament d'Ensenyament posa a disposició dels centres orientacions, pautes, assessorament i formació als professors, als equips directius i a les famílies perquè incorporin i sistematitzin estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges, cadascun des del seu àmbit de responsabilitat.
El Pla d'Impuls a la Lectura es va iniciar a l'Escola en el curs 2012-13 i, per tant, aquest curs és el 4t any que hi participem.

• PUNTEDU i Biblioteca escolar:

Des del curs 2008-09 l'Escola Mowgli forma part del Projecte d'Innovació Educativa PuntEdu. Aquest és un projecte relacionat amb la Biblioteca Escolar i s'integra perfectament en el Projecte Educatiu de Centre i en el currículum de competències. L'objectiu principal és fomentar la Biblioteca de l'escola com un espai de recerca, de coneixement i de lectura, i relacionar aquests àmbits amb les noves tecnologies.

• Convivència i mediació escolar. Educació Emocional:

El curs 2005-06 l'Escola va elaborar un Projecte de convivència i mediació escolar. En aquest projecte és on es reflecteixen les accions que el centre desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. Aquestes accions van adreçades a la millora de la convivència a l'aula, al centre o a l'entorn, afavorint la transferència d'aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. Algunes de les activitats que es desenvolupen són:
o Assemblea d'alumnes
o Quadern convivim
o Jocs en el pati

Dins del projecte es va participar i es va obtenir el 2n premi del Concurs nacional de bones pràctiques de convivència per l'any 2007.
D'aquest projecte també neix "Padrins i fillols", el projecte més recent en aquest àmbit i que proposa una relació entre els alumnes de diferents cursos.

• PELE (Pla Experimental de Llengües Estrangeres): Science.

Des del curs 2008-09 l'Escola Mowgli forma part del Pla Experimental de Llengües Estrangeres. Aquest pla consisteix en l'aplicació d'un AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengües Estrangeres) d'anglès. El projecte pretén ampliar el nombre d'hores d'anglès a Cicle Superior introduint continguts de coneixement del Medi Natural en anglès. Aquests continguts són molt vivencials i pràctics i moltes vegades consistiran en pràctiques fetes al laboratori de l'escola.

• Pla Català de l'esport a l'escola:

Des del curs 2007-08 l'Escola forma part del Pla Català de l'Esport a l'Escola. Aquest projecte pretén potenciar les activitats esportives entre els alumnes, especialment en horari extraescolar.

 

 

Estàs aquí:Escola Mowgli Curs 17-18 Projectes Pedagògics

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, t’avisem que al navegar per aquest espai web acceptes expressament l’ús de cookies. Sobre la Propietat Legal i el Copyright